Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування

за видами промислової діяльності

за січень-червень 2014 року

(тис.грн.)

              

Фінансовий результат  (сальдо)

Підприємства,

які одержали прибуток

Підприємства,

які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий

результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий

результат

Промисловість

3577874,5

49,3

233919,2

50,7

3811793,7

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

113265,5

100,0

113265,5

Переробна промисловість

3408768,0

53,0

163782,0

47,0

3572550,0

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

235441,7

44,1

15016,9

55,9

250458,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

15151,6

71,4

13520,0

28,6

28671,6

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

42996,8

50,0

15930,2

50,0

58927,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

1

1

1

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

3060550,4

57,1

22814,8

42,9

3083365,2

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

7204,6

57,1

55153,3

42,9

62357,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

1432,6

37,5

3005,0

62,5

4437,6

машинобудування

66282,8

50,0

17759,2

50,0

84042,0

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

1

1

виробництво електричного устатковання

1

1

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

59916,8

42,9

13540,2

57,1

73457,0

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1

1

1

1

1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

5882,5

75,0

6172,6

25,0

290,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

3095,8

50,0

69123,2

50,0

72219,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

52745,2

27,3

1014,0

72,7

53759,2

________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистики.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 24/09/2014