Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування

за видами промислової діяльності

за січень-вересень 2014 року

(тис.грн.)

              

Фінансовий результат  (сальдо)

Підприємства,

які одержали прибуток

Підприємства,

які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий

результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий

результат

Промисловість

4380345,4

56,5

448269,9

43,5

4828615,3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

130163,9

25,0

159,0

75,0

130322,9

Переробна промисловість

4146966,9

60,9

384551,9

39,1

4531518,8

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

258029,8

58,8

30378,7

41,2

288408,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

5635,8

71,4

26087,0

28,6

31722,8

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

1159,7

62,5

55197,3

37,5

56357,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

1

1

1

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

4004286,8

57,1

32631,0

42,9

4036917,8

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

170222,0

66,7

183645,3

33,3

13423,3

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

2805,9

37,5

2868,0

62,5

5673,9

машинобудування

74374,5

50,0

24190,5

50,0

98565,0

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

1

1

виробництво електричного устатковання

1

1

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

68683,5

42,9

19966,5

57,1

88650,0

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1

1

1

1

1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

6847,6

75,0

7298,1

25,0

450,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

36223,0

50,0

62837,0

50,0

99060,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

66991,6

27,3

722,0

72,7

67713,6

________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистики.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 24/12/2014