Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

за видами промислової діяльності за січень-червень 2015 року  

(тис.грн.)

 

Результат

від   операційної

 діяльності

Витрати

операційної

діяльності

Рівень

рентабельності

(збитковості), %

Промисловість

20441,6

9917224,6

0,2

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1

1

1

Переробна промисловість

53353,0

8090436,6

0,7

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

93684,5

2772116,5

3,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

32089,0

301760,0

10,6

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

134417,4

1076995,4

12,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

1

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

301564,0

1157764,9

26,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

299321,7

1442491,6

20,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

1359,1

59767,7

2,3

машинобудування

24045,0

1074132,3

2,2

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

виробництво електричного устатковання

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

38288,0

138555,3

27,6

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

67923,0

308965,0

22,0

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

1

1

1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

1

1

1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

69466,7

229929,9

30,2

___________

1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 23/09/2015