Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування

за видами промислової діяльності за січень-червень 2015 року

(тис.грн.)

               

Фінансовий результат  (сальдо)

Підприємства,

які одержали прибуток

Підприємства,

які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий

результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий

результат

Промисловість

4897614,4

62,7

522655,1

37,3

5420269,5

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1

1

1

1

1

Переробна промисловість

4776999,2

69,8

403874,3

30,2

5180873,5

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

458001,4

55,2

25558,6

44,8

483560,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

29880,0

100,0

29880,0

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

76425,9

87,5

88255,9

12,5

11830,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

1

1

1

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

4285734,9

42,9

49560,6

57,1

4335295,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

96825,1

78,9

95825,0

21,1

192650,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

1325,1

66,7

2619,0

33,3

3944,1

машинобудування

37345,1

45,5

104308,7

54,5

141653,8

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

1

1

виробництво електричного устатковання

1

1

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

48569,1

33,3

16734,7

66,7

65303,8

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

71061,0

66,7

3822,0

33,3

74883,0

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

1

1

1

1

1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

1

1

1

1

1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

71060,0

27,3

11746,0

72,7

82806,0

________________

1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 23/09/2015