Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

за видами промислової діяльності

за січень-вересень 2015 року  

(тис.грн.)

 

Результат від   операційної

 діяльності

Витрати

операційної

діяльності

Рівень

рентабельності

(збитковості), %

Промисловість

336294,8

15048390,0

2,2

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1

1

1

Переробна промисловість

473879,8

12694253,3

3,7

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

68797,4

5244498,1

1,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

46038,0

405744,0

11,3

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

191539,9

1512381,9

12,7

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

1

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

400073,9

1576519,3

25,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

550085,5

2249931,8

24,4

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

1368,6

105753,4

1,3

машинобудування

200354,9

1296580,5

15,5

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

виробництво електричного устатковання

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

50041,1

164605,5

30,4

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

141947,0

168558,0

84,2

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

1

1

1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

1

1

1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

70434,5

280627,4

25,1

________________ 

1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 24/12/2015