Методологічні пояснення

 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел – загальна кількість забруднень, що надійшли в повітряний басейн від стаціонарних джерел викидів, як після проходження пилогазо­очисних установок у результаті неповного уловлення й очищення на організованих джерелах забруднення, так і без очищення від організованих і неорганізованих джерел забруднення.

Видалення відходів операція, що не є відновленням відходів, навіть якщо одним із наслідків такої операції є використання речовин або енергії.

Витрати на капітальний ремонт основних засобів природоохоронного призначення – це всі витрати звітного року, пов’язані з поліпшенням об’єкта, яке призводить до збільшення майбутньої економічної вигоди, в першу чергу очікуваної від використання об’єкта, і на суму яких збільшується первинна вартість основного капіталу.

Витрати на охорону навколишнього природного середовища – фактичні витрати на охорону навколишнього природного середовища, направлені  на запобігання або зведення до мінімуму збитку якості навколишнього природного середовища, а також необхідні витрати на усунення негативних наслідків (збитку) погіршення якості навколишнього природного середовища або компенсації за них.

Витрати на природоохоронні заходи – капітальні вкладення та поточні витрати, пов'язані з певними заходами та технічними засобами, представлені за напрямами витрат на охорону навколишнього природного середовища.

Відновлення відходівоперація, у результаті якої відходи використовуються для корисних цілей, замінюючи матеріали, які мали бути використані для виконання певної функції або які підготовлені для виконання цієї функції на підприємстві чи в іншій господарській діяльності.

Відходи будь-які речовини, матеріали і предмети, яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися.

Забруднююча речовина – речовина хімічного або біологічного походження, що присутня або надходить в атмосферне повітря і може прямо або опосередковано справляти негативний вплив на здоров’я людини та стан навколишнього природного середовища.

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища інвестиції у придбання нових і тих, які були у використанні, або виготовлення власними силами для власного використання матеріальних і нематеріальних активів, витрати на капітальний ремонт  та модернізацію, що здійснюються з метою охорони навколишнього природного середовища.

Небезпечні відходи – відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів та засобів поводження з ними.

Оброблення відходів – операція з відновлення або видалення відходів, включаючи підготовку відходів до таких операцій.

Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища – витрати, які здійснюються на підтримку (утримання й експлуатацію) об’єкта (основних засобів природоохоронного призначення) в робочому стані та входять до складу витрат поточного періоду.

Полігон – місце захоронення відходів, призначене для їх розміщення на поверхні чи під поверхнею (підземне) землі, включаючи внутрішні місця для видалення відходів, на яких утворювач відходів - суб’єкт господарювання здійснює видалення власних відходів на місці утворення та постійні місця, на яких відходи розміщуються понад один рік.

Спалення відходів – регульований  процес спалення твердих, рідких чи газоподібних відходів при високих температурах.